Monday, August 2, 2010

Kurikulum Takmir JAIPP- Tafsir al Quran ,Minggu ke-3,

KURIKULUM TAKMIR,
JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG

MATA PELAJARAN : TAFSIR AYAT AL QURAN

MINGGU : KE- 3

1.Matapelajaran : Tafsir Ayat al Quran

2. Tajuk: GALAKAN BERDOA

3.Ayat : Ayat 186, Surah al Baqarah:


واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوأ لى وليؤمنوابى لعلهم يرشدون
4.Terjemahan:

Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu mengenai Aku maka ( beritahu kepada mereka): sesungguhnya Aku ( Allah ) sentiasa hampir ( kepada mereka) ; Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaKu. Maka hendaklah mereka menyahut seruanKu ( dengan mematuhi perintahKu), dan hendaklah mereka beriman kepadaKu supaya mereka menjadi baik serta betul.(1)

5.Mafhum:

Daripada ayat ini –

i. Allah sentiasa hamper kepada hamba-hambaNya yang selalu berdoa.

ii. Allah sentiasa memperkenankan doa hamba-hambaNya yang beriman. (2)


6.Ashabul Nuzul:

Ayat ini turun adalah disebabkan pertanyaan seorang Badwi kepada Nabi S.A.W :” Apakah Tuhan kami dekat sehingga kami dapat munajat dan memohon kepadaNya ataupun Dia jauh sehingga kami harus menyeruNya?”
Nabi Muhammad S.A.W terdiam sehingga turun ayat ini sebagai jawapan kepada pertanyaan tersebut.
( Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Hatim Ibnu Marduwaih, Abu Syaikh dan selainnya dari beberapa jalan, dari Jarir bin Abdul Hamid dari Abdah As Sajastani dari as Shalt bin Hakim bin Nuawiyah bin Jaidah dari bapanya dari datuknya.(3)

7. Mufradhat:

سألك

bertanya kepadamu

قريب

sentiasa hampir ( kepada mereka)

أجيب

Aku perkenankan

الداع

orang yang berdoa

فليستجيبوأ لى

dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah)

يرشدون

mereka menjadi baik serta betul

8. Huraian(4):

Allah S.W.T menyatakan bahawa Allah S.W>T sentiasa hamper dengan hamba-hambaNya dan sentiasa memperkenankan doa mereka.


واذا سألك عبادى عنى فانى قريب

Firman Allah S.W.T : " Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu mengenai Aku maka ( beritahu kepada mereka): sesungguhnya Aku ( Allah ) sentiasa hampir ( kepada mereka)”. Maksud ayat ini dijelaskan berdasarkan hadith Rasulullah S.A.W :
Dari Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa al Asy’ari bahawa ia mengatakan,“ Ketika kami bersama Rasulullah S.A.W dalam suatu peperangan, tidaklah kami mendaki batasan, menaiki bukit dan menuruni lembah, melainkan kami meninggikan suara ketika bertakbir. Kemudian beliau mendekati kami dan bersabda:
Wahai sekalian manusia, tahanlah diri kalian, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Rabb yang tuli dan jauh, akan tetapi kalian berdoa kepada Rabb yang Maha mendengar dan Maha Melihat. Sesungguhnya Rabb yang kalian seru itu lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada leher binatang tunggangannya. Wahai Abdullah bin Qais, mahukah engkau aku ajar sebuah kalimat yang termasuk perbendaharaan Syurga? Yaiitu ucapan Lau haula walaa quwwata illaa billaah“
( Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim serta beberapa rawi lainnya )


أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوأ لى وليؤمنوابى لعلهم يرشدون

Firman Allah S.W.T :" Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaKu. Maka hendaklah mereka menyahut seruanKu ( dengan mematuhi perintahKu), dan hendaklah mereka beriman kepadaKu supaya mereka menjadi baik serta betul“
Maksud ayat ini dijelaskan berdasarkan hadith Rasulullah S.A.W:
Dari Imam ahmad meriwayatkan dari Abu Sa’id bahawa Nabi Muhammad S.A.W bersabda : Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah S.W.T dengan doa yang tidak mengandung dosa atau memutuskan tali silaturrahim melainkan Allah akan memberikan kepadanya satu di antara tiga perkara: (1) boleh jadi Allah S.W.T menyegerakan ( pengabulan ) baginya di dunia, atau (2) Allah S.W.T menyimpan baginya sebagai pahala di akhirat, atau (3) Allah menahan keburukan dari dirinya semisal dengan apa yang ia minta“. Mereka mengatakan:“Kalau begitu kami akan memperbanyak doa“. Beliau bersabda:“ Allah lebih banyak lagi ( pemberianNya)“.


9.Hukum:

Wajib :

i. Setiap orang Islam wajib menyakini bahawa Allah S.W.T sentiasa hampir dengan mereka.

b. Sunnat :

Disunatkan supaya banyak berdoa.

b. Haram ;

Diharamkan berdoa dalam perkara dosa dan memutuskan silaturrahim.

10.Pengajaran:

i. Umat Islam digalakkan selalu berdoa.

ii. Umat Islam diperintah menyakini bahawa Allah S.W.T sentiasa bersama mereka.

iii. Dilarang berdoa dalam perkara dosa dan memutuskan silaturrahim

iv.Allah akan mengakbulkan doa orang Islam yang berdoa.

11.Kesimpulan:

Ayat ini menjelaskan bahawa Allah sentiasa hampir dengan hambaNya dan menerima doa orang Islam.

12. Rujukan:

1. Sheikh Abdullah Basmeih; Tafsir Pimpinan Ar Rahman kepada Pengertian al Quran, Kuala Lumpur; Darulfikr, 2001; Cetakan ke-12. Mukasurat 70.

2. Kurikulum Kelas Pengajian Takmir Masjid dan Surau, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Putrajaya; 2007, Mukasurat 81.

3. Imam Jalaluddin As sayuthi, Asbabun Nuzul ( terjemahan ), Kuala Lumpur: Victory Agence, 2004: Cetakan Kedua, Muka surat 76..

4.Syaikh Shafiyyurrahman Al Mubarakfuri; Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Bogor; Pustaka Ibnu Katsir, 2008; cetakan pertama, Jilid ke pertama; Mukasurat 588-590.

No comments:

Post a Comment