Sunday, August 22, 2010

Kurikulum Takmir JAIPP- Tafsir al Quran ,Minggu ke- 8

KURIKULUM TAKMIR,
JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG

MATA PELAJARAN : TAFSIR AYAT AL QURAN

MINGGU : KE- LAPAN

1. Matapelajaran : Tafsir Ayat al Quran

2. Tajuk : ILMU PERISAI FITNAH

3. Ayat : Ayat 54, Surah al Hajj.

وليعلم الذين أوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهاد الذين ءامنوا الى
صرط مستقيم

4. Terjemahan :

Dan juga supaya orang-orang yang beroleh ilmu mengetahui bahawa ayat-ayat keterangan itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman kepadanya, sehingga tunduk ta’atlah hati mereka mematuhinya; dan sesungguhnya Allah sentiasa memimpin orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus.[1]


5. Mafhum : a. Ilmu dapat membimbing seseorang mengenali dan mentaati
perintah Allah.

b. Orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan akan
sentiasa berada di bawah bimbingan Allah.[2]

6. Mufradhat :

a.العلم
- Ilmu Pengetahuan

b.الحق
- Benarفتخب
c.
- Maka tunduk

قلوبهم
d.
- Hati mereka

لهاد
e.
- Sungguh memimpin

صرط
f.
- Jalan

مستقيم
g.
- Yang Lurus[3]

8. Huraian :

Ayat ini Allah S.W.T menjelaskan bahawa orang-orang yang beroleh ilmu mengetahui bahawa ayat-ayat keterangan itu benar dari Allah S.W.T dan mereka beriman kepadanya sehingga tunduk ta’atlah hati mereka mematuhinya; dan sesungguhnya Allah sentiasa memimpin orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus

Firman Allah S.W.T :

وليعلم الذين أوتوا العلم انه الحق من ربك

Ertinya, “Dan juga supaya orang-orang yang beroleh ilmu mengetahui bahawa ayat-ayat keterangan itu benar dari Tuhanmu.” Maksudnya agar orang-orang yang telah diberi ilmu yang bermanfaat dapat membedakan antara yang haq dan yang bathil. Juga agar orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya mengetahui bahawa apa yang Kami wahyukan kepadamu itu adalah kebenaran dari Allah S.W.T. Dia telah menurunkannya dengan ilmu dan penjagaan serta pengawasanNya, sehingga tidak tercampur dengan selainnya. Bahkan al Quran adalah Kitab yang banyak mengandung hikmah.[4]


Firman Allah S.W.T :

فيؤمنوا به

Ertinya, “ Lalu mereka beriman kepadanya.” Maksudnya membenarkan dan patuh kepadanya.[5]

Firman Allah S.W.T :

فتخبت له قلوبهم

Ertinya, “Tunduk ta’atlah hati mereka mematuhinya.” Maksudnya hati mereka tunduk dan patuh kepadaNya.[6]

Firman Allah S.W.T :

وان الله لهاد الذين ءامنوا الى صرط مستقيم

Ertinya, “Dan sesungguhnya Allah sentiasa memimpin orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus.” Maksudnya di dunia dan akhirat. Adapun di dunia, Allah memberinya petunjuk kepada kebenaran dan mengikutinya, serta memberikan taufiq untuk menentang, kebathilan dan menjauhinya. Sedangkan di akhirat, Allah memberikan mereka petunjuk kepada jalan yang lurus yang dapat mengantarkan mereka pada tingkatan-tingkatan Syurga, dan menghindarkan mereka dari azab yang pedih serta kehinaan.[7]

9. Hukum :

a. Wajib :

· Diwajibkan setiap muslim beriman dengan ayat-ayat Allah adalah benar.
· Diwajibkan mentaati dengan ayat-ayat Allah S.W.T zahir dan batin.

10. Pengajaran :

a. Ilmu itu adalah pembimbing bagi manusia.
b. Ayat-ayat keterangan yang benar itu dari Allah S.W.T.
c. Orang yang berilmu sentiasa di bawah bimbingan Allah.
d. Orang-orang yang berilmu akan dapat mengenal yang haq dan batin.
e. Allah S.W.T sentiasa memimpin orang beriman ke jalan yang lurus.

11. Kesimpulan :

Ayat tersebut menjelaskan ilmu dapat membimbing seseorang mengenali dan mentaati
perintah Allah.Disamping itu, Orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan akan
sentiasa berada di bawah bimbingan Allah.

12. Rujukan :

i. Sheikh Abdullah Basmeih; Tafsir Pimpinan Ar Rahman kepada Pengertian al Quran, Kuala Lumpur; Darulfikr, 2001; Cetakan ke-12,
ii. Kurikulum Kelas Pengajian Takmir Masjid dan Surau, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Putrajaya; 2007.
iii. Imam Jalaluddin As sayuthi, Asbabun Nuzul ( terjemahan ), Kuala Lumpur: Victory Agence, 2004: Cetakan Kedua.
iv. Yayasan Penyelenggara penerjemahan/Penafsir al Quran,Syaamil al Quran The Miracle 15 in 1, Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, Tahun 2009.
v..Syaikh Shafiyyurrahman Al Mubarakfuri; Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Bogor; Pustaka Ibnu Katsir, 2008; cetakan pertama, Jilid ke pertama.


[1] Sheikh Abdullah Basmeih; Tafsir Pimpinan Ar Rahman kepada Pengertian al Quran, Kuala Lumpur; Darulfikr, 2001; Cetakan ke-12, Mukasurat 855.

[2] Kurikulum Kelas Pengajian Takmir Masjid dan Surau, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Putrajaya; 2007, Mukasurat 83
[3] Yayasan Penyelenggara penerjemahan/Penafsir al Quran,Syaamil al Quran The Miracle 15 in 1, Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, Tahun 2009. Mukasurat 673.

[4] Syaikh Shafiyyurrahman Al Mubarakfuri; Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Bogor; Pustaka Ibnu Katsir, 2008; cetakan pertama, Jilid ke pertama; Mukasurat 197.
[5] Syaikh Shafiyyurrahman Al Mubarakfuri; Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Bogor; Pustaka Ibnu Katsir, 2008; cetakan pertama, Jilid ke pertama; Mukasurat 197.

[6] Syaikh Shafiyyurrahman Al Mubarakfuri; Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Bogor; Pustaka Ibnu Katsir, 2008; cetakan pertama, Jilid ke pertama; Mukasurat 197-198.

[7] Syaikh Shafiyyurrahman Al Mubarakfuri; Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Bogor; Pustaka Ibnu Katsir, 2008; cetakan pertama, Jilid ke pertama; Mukasurat 198.

No comments:

Post a Comment